About FreeHEP AIDAJNI

FreeHEP JNI Adapter for AIDA